Partneři


Základní škole a mateřské škole Syrovice byl schválen projekt „Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Syrovice II“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010090“ – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Škola tak získala 1 300 260 Kč na personální podporu, školení, vzdělávání pedagogů a na školní pomůcky. Naše škola tuto dotaci využije na plat školního asistenta do MŠ, do ZŠ a ŠD, na doučování žáků ZŠ s ohroženým školním neúspěchem, na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnické, matematické a čtenářské gramotnosti, logopedie, klubu zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub, projektové dny v ZŠ, ŠD, MŠ i mimo ně. Probíhají komunitně osvětová a odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Peníze se také využijí na nákup pomůcek.